مژده سلطان احمدی

مژده سلطان احمدی

مدرس ویولنسل و موسیقی کودک

متولد 1371تهران شروع فعالیت موسیقایی 1385با نوازندگی گیتار و آموختن مبانی موسیقی تحت نظر کیوان کیارس ادامه ی نوازندگی گیتار تحت نظر فرزین طهرانیان 1387 نوازندگی و اجرای موسیقی فلامنکو به سرپرستی پژمان نور آموختن سلفژ تحت نظر بهرنگ شگرفکار و هارمونی تحت نظر مرتضی شیرکوهی1388تا1390 کاردان نوازندگی موسیقی جهانی از دانشگاه فرهنگ و هنر البرز )ساز ویولنسل( نوازندگی ساز ویولنسل تحت نظرآقایان قریبی،خوی نژاد و کریم قربانی گذراندن دروس مبانی موسیقی،سلفژ وهارمونی تحت نظر آقایان مصطفس موسوی،الیاس دژآهنگ و نیما ایزدآبادی شرکت در دوره های تربیت مربی موسیقی کودک از 1390 آموزشگاه ودا- سودابه سالم )بازی های آوازی( شرکت در دوره های تربیت مربی گروه آدمک )گروه دانش آموختگان دانشکده کارل ارف اتریش( از 1390 شرکت در دوره تربیت مربی موسیقی کودک با حضور اساتید دانشکده کارل ارف ) َAri Glage,Andrea Ostertag) شرکت در کنفرانس بین المللی انجمن ارف شولورک ایران و رویداد پنجه شرکت در کارگاه تربیت مربی موسیقی کودک کیانوش حبیبی – نردبان آسمان عضو انجمن علمی دانشگاه فرهنگ و هنر البرز دانشجوی سال آخر کارشناسی در دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 46 تهران

سوابق اجرایی

اجرای موسیقی کالسیک سالن سیروس صابر 1390 اجرای موسیقی فالمنکو سالن میالد 1390 اجرای موسیقی فالمنکو-کالسیک به همراه ارکستر لیمیا سالن کوثر 1393 اجرای کنسرت موسیقی برای کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1396-1392 اجرا به همراه ارکستر دانشگاه فرهنگ و هنر البرز جشن خانه ی سینما 1396 اجرا در خانه هنرمندان تهران بزرگداشت شیوا مسعودی جشن خانه ی تئاتر 1397 اجرا به همراه ارکستر آوام تاالر وحدت 1397 کنسرت برای کودکان سالن شهید فهمیده 

سوابق تدریس

تدریس در مهد کودک های سطح کرج از 1390 تدریس در آموزشگاه های آوای برتر،ارغنون،هشت بهشت،بوم زنگ رنگ،نوای نو و ساز نوومجموعه ی قایق کاغذی تدریس در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

خانم مژده سلطان احمدی هم اکنون در آموزشگاه موسیقی ، تئاتر و نقاشی باغ هزارآوا ، مدرس موسیقی کودک می باشند .