29 اردیبهشت

اجراهای هنرجویی

هنرجویان باغ هزاراوا در پایان دوره های آموزشی خود در اجراهای هنرجویی شرکت می کنند. تجربه اجرا روی صحنه می‌تواند برای بسیاری از افراد موقعیت دشوار و استرس زایی باشد، اما بهتر است هنرجویان از ابتدای مسیر نوازندگی خود، با شرکت در اجراهای هنرجویی مهارت های خود را محک بزنند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود مهارت های اجرا در حضور شنوندگان متعدد را تقویت کنند. 

اجرای هنرجویان ویولن
اجرای هنرجویان پیانو