کرج _ مهرشهر_ بلوار شهرداری_ خیابان 100 غربی _ آموزشگاه موسیقی طنین( باغ هزارآوا )