کرج _ مهرشهر_ بلوار شهرداری_ خیابان 100 شرقی_ آموزشگاه موسیقی طنین( باغ هزارآوا )