مرتضی جهانی

مدرس انواع ساز های کوبه ای در آموزشگاه باغ هزارآوا

مرتضی جهانی‎
۱۳۶۶/۰۱/۰۵ ‏متولد‎
‎(... ‏هنگدرام‎ ۰ ool ۰ ‏نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای ) تنبک ۰ دف‎
‏هنر آموخته نزد اساتید: بهمن رجبی 4 کامبیز گنجه ای ‘ حسین فراهانی‎
‏سوابق تدریس:‎
۰ ‏از سال ۸۷ تا کنون ، همکاری با آموزشگاه های چاووش ، سازینه « طیبی پور‎
‏باربد، فادو « سلمک ، باغ هزار آوا‎
‏سوابق هنری و کنسرت:‎
‏همکاری با گروه های بیداد ، تاسیان ، طنطنه ۾، باربد و اجراهای مختلف با گروه های‎
‏مذکور از سال ۸۲ در تهران و شهرستان ها‎
‏تشکیل گروه کوبه ای هلهله و اجرای کنسرت در تهران و شهرستان کرج‎
‏و اجرای کنسرت در تهران و‎ ego ‏تشکیل مجموعه آموزشی و گروهی بزرگ‎
‏شهرستان ها‎
۱۴۰۲ ‏کنسرت با گروه دلکوب در سالن برج آزادی ۲۶ خرداد ماه سال‎
‏انتشار البوم موسيقی ”فرود بر اين کهنه رباط بيکران“‎
‏تلفیق موسیقی الکترونیک و سازهای کوبه ای ایرانی در سال ۹۷ توسط شرکت آوای‎
‏راز مهر کویر‎
۹۸ ‏عضویت در انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در سال‎
Global handpan hang 2022 ‏اجرا در فستیوال بین المللی‎