شهرام بهرامی

مدرس گیتار کودکان در آموزشگاه باغ هزارآوا