11 مهر

کارت های هنرجویی

  از این پس برای کلیه هنرجویان کارت های هوشمند  هنرجویی صادر  میشود که کلیه  حضور و غیاب هارا  به صورت دیجیتال ثبت خواهد کرد. فیلم مربوط به این کارت هارا میتوانید در صفحه اول سایت  مشاهده نمایید.