شاهرخ شیران

مدرس تار و سه تار در آموزشگاه باغ هزارآوا