شاهرخ شیران

مدرس تار و سه تار در آموزشگاه باغ هزارآوا

شاهرخ شيران
متولد ١٣٥٧ اهواز

شروع نوازندگي از سال ١٣٧٤
اسانيد: مرحوم گندمي ،بيژن پرواز، محمدرضا ابراهيمي، حميدرضا خبازي ، ارشد طهماسبي، محمدرضا لطفي