رضا صادقی 

مدرس پیانو با 26 سال  سابقه تدریس پیانو  و تئوری موسیقی هارمونی آهنگسازی و .... 

تدریس نوازندگی پیانو جز و هارمونی جز