صدرالدین اسماعیلی سرشت

استاد صدرالدین اسماعیلی سرشت و استاد محمد قبادی
استاد اسماعیلی سرشت مدرس ساز های کوبه ای