شاهین حسین زاده

نوازنده و مدرس هارمونیکا در آموزشگاه باغ هزارآوا

فعالیت های هنری

 عضو گروه و آنسامبل  آکو 

فراگیری هارمونیکا کروماتیک از سال 93 نزد استاد  الیاس دژاهنگ 

فراگیری هارمونیکا  آکورد از سال 95 نزد استاد  کارن مس( نوازنده بزرگ گروه  هارمونیکس آمریکا )

 فراگیری هارمونیکا دیاتونیک  نزد استاد مانی مزکی( عضو گروه بمرانی) 

اجرا در جشنواره موسیقی زنجان در سال های 94 و 96

 اجرای مستقل آکو  در سالن شهید حیدری سال 95

تدریس در آموزشگاه ها باغ هزارآوا در مهرشهر کرج